top of page

மூட் சிக்கல்

இந்த முக்கிய நடுவர் கட்சிகள்:

ஃபாட்டா எனர்ஜி ஹோல்டிங், இன்க்.

(உரிமைகோருபவர்)

v.

கொலம்பா இராச்சியம்

(பதிலளித்தவர்)

மூட் சிக்கலுக்கான ஆவணங்கள் பின்வருமாறு:

1. ஃபாட்டா எனர்ஜி ஹோல்டிங், இன்க். - நடுவர் அறிவிப்பு.

2. கொலம்பா அரசு - நடுவர் அறிவிப்புக்கு பதில்.

3. SIAC பயிற்சி குறிப்பு - மூன்றாம் தரப்பு நிதி.

4. ஆசியான் விரிவான முதலீட்டு ஒப்பந்தம்.

5. SIAC முதலீட்டு விதிகள் 2017.

bottom of page